SWOT analyse og TOWS analyse

SWOT analyse

En SWOT analyse er et godt værktøj til at afdække en virksomheds interne (Styrker, Svagheder) og eksterne (Muligheder, Trusler) situation.
Når dette er fundet ud af, bør man efterfølgende gøre SWOT analysen til et mere dynamisk og strategisk værktøj. SWOT-analysen er således et værktøj, som kan benyttes til at sammenholde virksomhedens indre forhold med den ydre verden og analysere et problematisk område i virksomheden i relation hertil som illustreret i nedenstående figur.

SWOT Miljø
SWOT Miljø
SWOT Analyse
SWOT Analyse

Den aktuelle problemstilling virksomheden arbejder med, kan dreje sig om mange facetter i virksomheden. Det kan være strategisk udvikling, organisatoriske ændringer, præsentation over for stakeholders (f.eks. Balanced Score Card), Produktudvikling.

Målet med SWOT analysen er at afdække en situation, der anses for at være
problematisk – finde frem til de drivkræfter, der påvirker situationen, samt anvise løsningsforslag. Der kan f.eks. være tale om at finde frem til vurderinger af:

 • Kompetencer
 • Tendenser
 • Markedet
 • Kulturen
 • Ledelsen
 • Måle- og meriteringssystemer
 • Strategi 

Grundlaget for SWOT

Principielt er SWOT en analysemetode, som bygger på indsamling af data gennem f.eks.

 • Spørgeskemaer
 • Interview-runder
 • Workshop-seancer
 • Gennemgang af diverse materiale om virksomheden
 • Personlig indsigt, erfaring og opfattelse
 • Vurdering af de eksterne forhold, der har indflydelse på virksomheden
 • Markedsforståelse
 • Politisk forståelse

Tanken er at alle disse input må bringes på en overskuelig form, således at man kan få skabt et overblik over virksomhedens situation i forhold til dens omverden – og, ikke mindst, kunne bruge dette data til at uddrage nogle konklusioner. Det kan f.eks. ske ved at omforme dataene til korte, objektive statements, der kan præsenteres i en overskuelig form.

Inden man begynder at opsætte en SWOT analyse, er det vigtigt at gøre sig klart hvad man ønsker at få ud af SWOT analysen, og derefter organisere den således at man ikke sidder tilbage med en ”tilfældig” opremsning af godt og skidt.

Der er i hvert fald to spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med en SWOT analyse:

 • Mange udtalelser og statements kan opfattes på flere måder (liberalisering kan både være en trussel og en mulighed). Hvordan forholder man sig til det?
 • Hvordan kommer man videre fra SWOT analysen til syntesen af konkrete forslag?

Hvad angår statements, der kan opfattes på flere måder, da samme statement kan indgå på relevante steder og bruges i flere sammenhænge. Man kan også gå lidt videre og stille spørgsmålet: På hvilken måde er liberalisering en mulighed eller en trussel. For at undersøge dette nærmere omdanner man en SWOT analyse til en TOWS analyse.

Eksempel på en SWOT Analyse

Herunder er der et eksempel på hvordan en SWOT analyse kan se ud. Denne SWOT analyse er yderligere forbedret ved at indsætte en ekstra kolonne “Tiltag”. Tiltag beskriver de aktiviteter som understøtter Styrker og Muligheder eller mindsker Svagheder og Trusler. Dette er kun en udvidelse af en SWOT analyse, og skal ikke forveksles med en TOWS analyse der beskrives efterfølgende.

STYRKERTiltag
Styrker er, hvad din
virksomhed er god til på
nuværende tidspunkt.
Det er et billede af virksomhedens aktuelle situation. Tiltagene er
de aktiviteter der kan igangsættes
for at udnytte virksomhedens
styrker:

F.eks.:
1. Stor viden om dit kerneområde
2. Velfungerende
hjemmeside
3. Business koncept i
orden
4. Har et dybt produkt
sortiment
5. Avanceret teknologi
6. Godt forhold til banken
1. Deltag i diskussioner på
internettet om kerneområdet, og
bliv en autoritet pressen ønsker at kontakte
2. Sikre  mange links til siden og
brug dem aktivt i markedsføring
3. Fortæl kunden værdien han
tilføres
4. Virksomheden skal formidle at
de har et dybt og varieret sortiment
5. Teknologi der er konkurrenterne
overlegen, gør evt. at
virksomheden kan producere
billigere end disse
6. Et godt forhold til banken kan
være fordelagtig i forhold til
kredittider eller
eventuelle pludselige lån til
varelager forøgelse
SVAGHEDERTiltag
Svagheder er det som
virksomheden er mindre god til.
Forsøg at ændre disse svagheder til noget bedre. Tiltag er de
aktiviteter virksomheden kan
igangsætte for at mindske
svaghederne:

F.eks.:
1. Lille viden om produktet
2. Dårlig beliggenhed
3. Dårlig hjemmeside
4. Forretningskoncept lever ikke op til kundens forventning
5. Lille dækningsbidrag
6. Har for mange alternative
produkter / ydelser.
1. Få en partner med know-how, eller gå på kurser og forbedre viden
om produktet
2. Gør mere ud af skiltning og sikre optimering af den online
tilstedeværelse
3. Begynd at A/B-teste på
hjemmesiden, for at finde ud af
hvad der virker og ikke virker
4. Igangsæt udvikling af forretningskoncept der er kundeorienteret
5. Overvej nye måder der kan hæve dækningsbidraget
6. Ryd op i sortimentet. Frasorter
produkter med lavest fortjeneste.
MULIGHEDERTiltag
Muligheder i markedet der kan
gribes.
Tiltag er den aktivitet der kan
igangsættes for at udnytte de
muligheder virksomheden er
blevet givet:

F.eks.:
1. Nye kundegrupper flytter til
området
2. Øget købekraft i samfundet
3. Udvidelse af offentlige
institutioner
4. Nye trends peger i
virksomhedens retning
5. Avanceret teknologi løser din
udfordring
6. Største konkurrent går konkurs
7. Tilskud og subsidier i
virksomhedens forretningsområde
8. Leverandøren giver mere kredit
9. Ny lovgivning letter
virksomhedens arbejde
10. Asiatisk købekraft stiger
1. Forøg markedsføringen i
området
2. Kendskabet til
produktsortimentet skal øges med mere markedsføring
3. Databasen om offentlig licitation skal der være ekstra
opmærksomhed på
4. Gør kunderne opmærksom at
virksomheden er trendsætter
5. Implementer den nye teknologi i virksomheden
6. Giver en unik mulighed for et
stort kundegrundlag der kan
overtages billigere nu hvor
konkurrenten er væk
7. Afsæt tid til at undersøg om
virksomheden er berettiget
muligheden for tilskud
8. Få hævet kredittiden mest muligt
9. Fjern unødig hindringer
10. Genvurder om det asiatiske
marked bør indtages
TRUSLERTiltag
Trusler er omstændigheder, der
truer virksomhedens
styrkepositioner, som der bør gør
noget ved.
Tiltag er aktiviteten der kan
igangsættes for at mindske de
trusler virksomheden er oppe
imod:

F.eks.:
1. Stort kundegrundlag fraflytter i
virksomhedens område
2. Økonomisk kriser er slået
igennem
3. Nye trends går ikke i
virksomhedens retning
4. Avanceret teknologi fjerner
virksomhedens forretningsmodel
5. Største leverandør går konkurs
6. Tilskud og subsidier i
virksomhedens forretningsområde fjernes
7. Leverandøren giver mindre
kredit
8. Ny lovgivning besværliggør
virksomhedens arbejde
1. Find ny kundesegmenter i
området eller tilpas ydelser til
kunderne i området
2. Tilpas virksomheden til lavere
aktivitetsniveau
3. Ændre virksomhedens
forretningsmodel til at passe fremtidens behov
4. Tilpas forretningsmodellen til
nye tider
5. Afsæt tid til at finde nye
leverandører, og benyt muligheden for at genoverveje forventninger
til den kommende leverandør
6. Tilpas virksomhed til et liv uden subsidier. Se muligheden for andre forretningsmuligheder der kan
dække de forhenværende subsidier
7. Undersøg finansieringsmarkedet for alternativer
8. Find muligheder for hvordan
lovgivningen skal håndteres

Hvordan kan SWOT anvendes i problemløsningen – TOWS

TOWS Analyse
TOWS Analyse

De statements, der anføres under de fire overskrifter  (Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler), bør, i så så vidt det er muligt, være ”objektive” data fra analysen. Når man kombinerer og fortolker disse statements til del-konklusioner, begynder den kreative, dermed den subjektive, del af processen: Syntesen af løsninger.
I fortolkningsprocessen holder man successivt én eller flere statements fra en af de ydre parametre f.eks. mulighederne, op imod én eller flere statements for en af de indre parametre f.eks. styrkerne, og vurderer mulige konsekvenser heraf (delkonklusioner).

Tankegangen er illustreret i nedenstående figur, hvor f.eks. styrken S.1 holdes op mod mulighed O.2, og hvor den subjektive vurdering heraf (konklusion) anføres i feltet ”udnyt styrkerne til at kapitalisere mulighederne” (S.1/O.2). Som antydet i figuren kan man kombinere én eller flere styrker med én eller flere muligheder (S.1, S.4/O.2, O.5) – og tilsvarende for de øvrige kombinations-muligheder. Det har ingen mening at kombinere de ydre faktorer for sig, ligesom det ikke har nogen mening at kombinere de indre faktorer indbyrdes.

TOWS Analyse
Benyttelse af en TOWS analyse

Overordnet kan man sige at SWOT er den objektive form for anskaffelse af data og opsætning af dataene på en logisk og forståelig måde. TOWS er den dynamiske og handlingsformede SWOT analyse hvor den objektive data analyseres og laves subjektive mål derfra.

Tilbage til Marketing teorier
Tilbage til Indeks